Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego NaPrzełaj działającego pod adresem www.naprzelaj.com.pl

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Usługi Elektroniczne prowadzone przez Sklep Internetowy

4. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

6. Sposoby oraz terminy płatności

7. Sposoby, koszty oraz terminy dostawy

8. Reklamacje

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

10. Prawo odstąpienia od umowy – zwroty

11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

12. Postanowienia końcowe

1. Definicje

1.1. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy NaPrzełaj Usługodawcy działający pod adresem www.naprzelaj.com.pl

1.2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.3. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA   Michał Bruzda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Foradventure Michał Bruzda, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki i w jej ramach prowadzący Sklep Internetowy NaPrzełaj działający pod adresem www.naprzelaj.com.pl , NIP 5291129504, REGON 017519157. Adres siedziby: Foradventure Michał Bruzda 05-822 Milanówek, ul. Wesoła 1; adres  do korespondencji i zwrotów produktów:  Foradventure  Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A; adres poczty elektronicznej sklep@naprzelaj.com.pl; numer telefonu 787 742 262.

1.4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.5. KONSUMENT  osoba fizyczna, która ze Sprzedawcą dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.11. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.naprzelaj.com.pl umożliwiający utworzenie Konta.

1.12. KONTO – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

1.13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie  Sklepu Internetowego  www.naprzelaj.com.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia (dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, określenie sposobów dostawy i płatności  oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży).

1.14. ZAMÓWIENIE  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie oraz automatyczne otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, które dotyczą Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.16. KODEKS CYWILNY  Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16, poz.93 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne

2.1.  Sklep Internetowy NaPrzełaj dostępny pod adresem www.naprzelaj.com.pl  prowadzony jest przez Michała Bruzda, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Foradventure Michał Bruzda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  Adres siedziby: Foradventure Michał Bruzda 05-822 Milanówek, ul. Wesoła 1; adres do korespondencji i zwrotów produktów: Foradventure Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A. NIP 5291129504; REGON 017519157; adres poczty elektronicznej sklep@naprzelaj.com.pl ; numer telefonu 787 742 262.

2.2. Sklep Internetowy funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który określa: 

- rodzaje, zakres i zasady świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania Usług Elektronicznych oraz postępowanie reklamacyjne odnoszące się do oferowanych Usług Elektronicznych;

- warunki zawierania i rozwiązywania Umowy Sprzedaży Produktu oraz postępowanie reklamacyjne.

2.3. Każdy Klient lub Usługobiorca, podejmujący czynności zmierzające do korzystania z Usługi Elektronicznej Sklepu Internetowego lub zmierzający do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.4.Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego treści w trakcie składania Zamówienia.

2.5. Sklep Internetowy prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową, bez możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru.

2.6. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.7. Wszystkie nazwy Produktów, firm, ich logo, zdjęcia oraz nazwy handlowe, które są używane na stronach Sklepu Internetowego są własnością ich właścicieli i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Sklep Internetowy używa ich wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Ponadto wszelkie zdjęcia i opisy Produktów lub inne materiały je przedstawiające zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego  są użyte w celach informacyjnych.

2.8. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, logotypów, formularzy, tekstów oraz zdjęć oznaczonych logo Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy. 

3. Usługi Elektroniczne prowadzone przez Sklep Internetowy

3.1. Sklep Internetowy udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia; Konto; Newsletter; Zamieszczenie opinii.

3.1.1. Formularz Zamówienia  Usługa Elektroniczna zawierana na czas oznaczony, świadczona jednorazowo i nieodpłatnie. Korzystanie z niej rozpoczyna się od momentu dodania pierwszego Produktu do koszyka. Zakończenie korzystania  z tej usługi następuje z chwilą złożenia Zamówienia (naciśnięcia przycisku ‘Zamawiam z obowiązkiem zapłaty’), bądź z chwilą zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę. 

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko lub dla Klientów niebędących Konsumentami nazwę firmy i nr NIP, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres poczty elektronicznej, nr kontaktowy telefonu, zamówione Produkty oraz ich ilości, miejsce i sposób dostawy Produktów oraz sposób płatności. Wszystkie dane podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia są niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i jej realizacji.

3.1.2 Konto – Usługa Elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na rzecz Usługobiorcy. Rozpoczyna się od chwili zarejestrowania Konta przez Klienta poprzez: wypełnienie Formularza Rejestracji Konta oraz potwierdzenie przyciskiem ‘Zarejestruj Konto’. W każdej chwili, bez podania przyczyny, Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta, a co za tym idzie rozwiązania świadczenia Usługi Elektronicznej Konto, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Usługodawcy drogę elektroniczną na adres e-mail sklep@naprzelaj.com.pl, lub pocztą na adres: Foradventure  Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj, 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A.

Do zarejestrowania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta w Formularzu Rejestracji następujących danych: imię i nazwisko lub dla Klientów niebędących Konsumentami nazwę firmy i nr NIP, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego oraz ustanowione przez Usługobiorcę login i hasło.

3.1.3.Newsletter  - Usługa Elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony na rzecz Usługobiorcy. Rozpoczyna się z chwilą zapisania się Usługobiorcy na subskrypcję Newslettera, poprzez kliknięcie przycisku ‘Subskrybuj ’. Usługobiorca w każdej chwili i bez podania przyczyny może zrezygnować z subskrypcji Newslettera, a tym samym zakończyć korzystanie z usługi poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail sklep@naprzelaj.com.pl .

 Zapisanie się na Newsletter następuje poprzez podanie imienia oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy w zakładce Newsletter na stronie Sklepu Internetowego oraz kliknięciu przycisku ‘Subskrybuj’.

3.1.4. Zamieszczenie  opinii  Usługa Elektroniczna świadczona nieodpłatnie przez Usługodawcę przez czas określony, polegająca na zamieszczeniu opinii przez Usługobiorcę. Ulega ona rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma prawo zamieszczać opinie dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz opiniować Produkt, który nabył za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3.2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

3.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie praw autorskich i własności intelektualnej oraz dóbr osobistych Usługodawcy i osób trzecich.

3.4. Klient zobowiązany jest do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania np. przez stosowanie określonych urządzeń lub oprogramowania, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji lub danych dla niego nieprzeznaczonych, do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Usługodawcy. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje czynności dokonane w Sklepie Internetowym.

3.5. Usługodawca w następujących przypadkach może ze skutkiem natychmiastowym pozbawić Klienta prawa lub ograniczyć jego dostęp do korzystania ze Sklepu Internetowego:

- jeżeli Klient wprowadzi lub poda dane wprowadzające w błąd innych Klientów Sklepu Internetowego lub naruszające prawa osób trzecich;

- jeżeli Klient stosuje urządzenia lub oprogramowanie, bądź podejmuje działania  mające na celu przełamanie zabezpieczenia strony Sklepu Internetowego, wejście w posiadanie danych bądź informacji dla niego nieprzeznaczonych lub dotyczących osób trzecich;

- jeżeli Klient podejmie działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

W powyższych przypadkach Usługodawca informuje Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail  o zablokowaniu dostępu do jego Konta Klienta oraz o rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia opinii lub jej usunięcia, jeśli jej charakter narusza: postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje oraz zawiera treści powszechnie uznane za: wulgarne lub obraźliwe, mające charakter pornograficzny lub rasistowski, naruszające prawa autorskie i własności intelektualnej,  noszące znamiona przestępstw bądź nieuczciwej konkurencji, wprowadzające w błąd innych użytkowników Sklepu Internetowego.

3.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym  Usługodawcy:  komputer, laptop, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.8. Reklamacje związane z działaniem Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym Usługobiorca może składać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail sklep@naprzelaj.com.pl lub listownie na adres: Foradventure Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A.

W opisie reklamacji należy podać: okoliczności i informacje dotyczące nieprawidłowości, a szczególnie datę wystąpienia i rodzaj nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz dane kontaktowe składającego reklamację. Usługodawca do wniesionej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia przez Usługobiorcę.

4. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1. Dane Produktów (opis, parametry użytkowe i  techniczne, ceny)  zawarte na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży  w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.

4.3. O całkowitej cenie (z podatkami) Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, a także o poszczególnych sposobach i kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości, o obowiązku ich zapłaty, Klient będzie informowany w trakcie składania Zamówienia na stronach Sklepu Internetowego oraz w momencie wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4.4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu (wprowadzania nowych Produktów oraz wycofywania Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego) oraz zmiany cen Produktów np. przez prowadzanie akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.5. Promocje lub wyprzedaże uwzględniają ograniczoną liczbę sztuk Produktów, w związku z tym Zamówienia na nie będą realizowane wg  kolejności ich wpływania do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów.

4.6. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego w momencie składania Zamówienia przez Klienta jest wiążąca. Dla danego Zamówienia nie ulegnie ona zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą wystąpić w Sklepie Internetowym dla poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

4.7. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówień, zgodnie z punktem 5. Regulaminu  oraz po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej ‘Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia’. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dokumentem sprzedaży dołączonym do przesyłki.

4.8. W celu złożenia Zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestrować Konta.

4.9. Sklep Internetowy realizuje złożone Zamówienia w następujący sposób:

- Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach  10.00 -17.00 będą realizowane na bieżąco;

- Zamówienia złożone w piątek po godzinie 17.00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane następnego Dnia Roboczego po tych dniach.

4.10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy       Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zatytułowanej ‘Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia’. Treść Umowy Sprzedaży jest zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

5.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.naprzelaj.com.pl  i dokonać wyboru poszczególnych Produktów zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami na stronie.

5.2. Wybrane Produkty należy dodać do koszyka.

5.3. W trakcie procesu składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych  danych oraz wybranych Produktów, sposobu zapłaty i dostawy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami i informacjami na stronie Sklepu Internetowego. Modyfikacje te można przeprowadzać do momentu naciśnięcia przycisku ‘Zamawiam z obowiązkiem zapłaty’. Po naciśnięciu przycisku ‘Zamawiam z obowiązkiem zapłaty’ nie będzie już możliwości korekty złożonego Zamówienia.

5.4. Po skompletowaniu przez Klienta Zamówienia – podaniu niezbędnych danych do zawarcia Umowy Sprzedaży, wyborze Produktów, sposobu płatności i dostawy zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia zawierające:

- przedmiot zamówienia;

- jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów oraz innych kosztów jeśli występują;

- wybrany sposób płatności;

- wybrany sposób dostawy.

5.5. Aby wysłać Zamówienie konieczna jest akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a tym samym niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz naciśnięcie przycisku ‘Zamawiam z obowiązkiem zapłaty’.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą zgodnie z treścią Regulaminu. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu wiadomość zatytułowaną ‘Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia’, która będzie zawierać ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.

Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej ‘Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia’.

6. Sposoby oraz terminy płatności

6.1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności:

- płatność przelewem tradycyjnym na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy;

- płatność za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności PayU;

- płatność za pobraniem – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

Przy wybraniu opcji płatność przelewem tradycyjnym należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Foradventure Michał Bruzda 

05-822 Milanówek, ul. Wesoła 1

Nr rachunku bankowego : 05 1050 1025 1000 0090 9795 4367

Tytuł przelewu – Zamówienie nr…… w Sklepie NaPrzełaj.

6.2. Termin płatności.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Realizacja Zamówienia rozpocznie się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest dokonać płatności gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

7. Sposoby, koszty oraz terminy dostawy

7.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy:

-  przesyłka kurierska;

- przesyłka kurierska pobraniowa;

7.2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski. W przypadku dostawy poza granice Polski warunki, koszty oraz termin dostawy ustalane są odrębnym porozumieniem zawartym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

7.3. Sklep Internetowy nie dostarcza przesyłek na adresy skrytek pocztowych oraz jeżeli miejsce dostawy wskazuje na adres tymczasowy Klienta , w szczególności do: hoteli, pensjonatów, domów studenckich, schronisk, ośrodków leczniczych i sanatoryjnych, na targi, wystawy itp.

7.4. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy. 

Jeżeli w adresie dostawy będzie błąd leżący po stronie Klienta, wówczas przewoźnik ma prawo obciążyć Klienta za skierowane go pod nieprawidłowy adres przy pierwszych próbach dostawy Produktu, zgodnie z zapisem w regulaminie przewozów danego przewoźnika.

7.5. Dostawa Zamówienia złożonego przez Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej (patrz zakładka ‘Sposoby i koszty dostawy’ na stronie Sklepu Internetowego).

Aktualne koszty dostawy Produktu dostępne są w zakładce informacyjnej ‘Sposoby i koszty dostawy’ na stronach Sklepu Internetowego  oraz w trakcie składania Zamówienia przez Klienta, jak również w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.6. Termin dostawy.

Na termin dostawy Produktu składa się czas potrzebny na skompletowanie Produktu oraz czas potrzebny na dostawę produktu przez firmę kurierską.

- czas potrzebny na skompletowanie Produktu wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie produktu lub podczas składania Zamówienia podano inny krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych  terminach dostawy, jako wiążący przyjmuje się najdłuższy termin dostawy.

- czas potrzebny na dostawę Produktu -  jest to czas deklarowany przez firmę kurierską i wynosi  od 1 do 15 Dni Roboczych.

7.7. Klient ma prawo sprawdzić w obecności przewoźnika zawartość przesyłki pod kątem zgodności z dokumentem sprzedaży. Jeżeli przesyłka lub Produkt został uszkodzony w czasie dostawy lub zawartość przesyłki nie zgadza się z wystawionym do tej przesyłki dokumentem sprzedaży, Klient ma prawo sporządzić z kurierem odpowiedni protokół zgodnie z przepisami prawa przewozowego.

7.8. Początek biegu terminu dostawy jest wyznaczany następująco:

- w przypadku Klientów wybierających płatność przelewem bankowym tradycyjnym lub przelewem elektronicznym on-line, początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się  w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, jeżeli zaksięgowanie wpłaty nastąpiło w dniach pon.- pt. do godz. 17.00. Jeżeli zaksięgowanie wpłaty na koncie Sprzedawcy nastąpiło w piątek po godz. 17.00 lub w sobotę, w niedzielę i w dni ustawowo wolne od pracy, to początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się pierwszego Dnia Roboczego po tych dniach.

- w przypadku Klientów wybierających dostawę kurierem za pobraniem początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się w momencie złożenia Zamówienia i związania się przez Klienta Umową Sprzedaży, jeżeli złożenie Zamówienia nastąpiło w dniach pon.- pt. do godz. 17.00. Jeżeli Zamówienie zostało złożone w piątek po godz. 17.00, w sobotę, w niedzielę lub w dni ustawowo wolne od pracy, to początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się pierwszego Dnia Roboczego po tych dniach.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi oraz gwarancji

8.1. Każdy produkt oferowany przez Sprzedawcę jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta (rękojmia) jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną przez okres dwóch lat od dnia odebrania Produktu przez Konsumenta.

8.2. Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedawany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.3. Reklamacja może być złożona przez Konsumenta drogą listowną na adres:

Foradventure Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj, 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@naprzelaj.com.pl .

8.4. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ujawnieniu wady Produktu. Zaleca się, aby Klient w opisie reklamacji podał informacje i  okoliczności dotyczące reklamowanego Produktu:

- rodzaj wady i datę jej wystąpienia; 

- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

- dane kontaktowe składającego reklamację .

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia reklamacji, uważa się to żądanie za uzasadnione, a reklamację za przyjętą.

8.6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.

8.7. Klient, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt Sprzedawcy, przesyłając go na adres:

Foradventure Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj, 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A.

8.8. W przypadku uznania reklamacji Klienta będącego Konsumentem koszt dostawy Produktu do Sprzedawcy oraz koszt dostawy Produktu wolnego od wad ponosi Sprzedawca.

8.9. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu  przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym znajduje się Produkt.

8.10. Sklep Internetowy nie jest producentem sprzedawanych towarów. Producent lub dystrybutor ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia gwarancyjne bezpośrednio do autoryzowanego serwisu producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej produktu.  

8.11. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

8.12. W przypadku Produktów objętych gwarancją producenta, informacja o tym fakcie oraz warunki gwarancji znajdują się na stronie Sklepu Internetowego przy opisie Produktu.

8.13. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

9.1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o pozasądowe polubowne rozstrzygnięcie sporu wynikłego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą;

- Konsument może zwrócić się o bezpłatną  pomoc dotyczącą wynikłego sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą  do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, których statutowymi zadaniami jest ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacja Konsumentów).

9.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl  oraz w siedzibach i na stronach internetowych: powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów;  organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

9.3. Dążąc do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikłych z  zawartej przez Internet Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług  Klient może skorzystać z Platformy ODR, która jest interaktywną wielojęzyczną stroną internetową dostępną pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr (więcej informacji na stronie internetowej Platformy ODR lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php ).

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny oraz ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w punktach  10.4 i 10.5 niniejszego Regulaminu) w terminie 14 dni kalendarzowych.

10.2. Bieg terminu 14 dni kalendarzowych do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia wskazana  przez Konsumenta inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu należy z zachowaniem powyższego terminu wysłać Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres: sklep@naprzelaj.com.pl lub listem poleconym na adres: Foradventure Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj, 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A. 

Wzór formularza Oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży można pobrać ze strony Sklepu Internetowego z zakładki Zwroty.

10.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwracamy wszystkie płatności dotyczące zakupu Produktu poniesione przez Konsumenta, łącznie z kosztami dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu innego niż zwykły, najtańszy sposób dostawy Produktu oferowany przez Sklep Internetowy. Zwrot kosztów dostawy następuje jedynie w przypadku zwrotu wszystkich Produktów z danego Zamówienia.

10.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy.

10.6. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie Produktu w transporcie lub zaginięcie przesyłki zwrotnej nadanej przez Konsumenta.

10.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrócić Produkt Sprzedawcy, przesyłając go na adres:

Foradventure Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj, 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A.

10.8. Sprzedawca zwróci Konsumentowi płatności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jednak  może się wstrzymać ze zwrotem płatności Konsumentowi do momentu otrzymania z powrotem Produktu. 

10.9. Sprzedawca zwróci Konsumentowi płatności na rachunek bankowy prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany przez Konsumenta w Oświadczeniu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

10.10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu, jeżeli korzystał z Produktu w inny sposób niż konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i właściwości Produktu.

10.11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość umowę taką uważa się za nieważną.

10.12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość nie przysługuje Konsumentowi , który:

- nabył Produkt wyprodukowany lub zmodyfikowany na indywidualne zamówienie;

 - nabył Produkt w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczaniu;

- nabył Produkt, który ulega szybkiemu zepsuciu lub mający krótki  termin przydatności do użycia;

- nabył Produkt, który ze względu na swój charakter jest nierozłącznie powiązany z innymi Produktami.

10.13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje również Sprzedawcy, jeżeli Konsument nie wypełnił ściśle swojego zobowiązania w określonym terminie podanym w Umowie Sprzedaży.

11. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

11.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy.

11.2. Sprzedawca w przypadku Klientów niebędących Konsumentami ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty w całości niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.3. Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu od momentu wydania Produktu przewoźnikowi do chwili odbioru go przez Klienta od przewoźnika. Sprzedawca również nie odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem za opóźnienie przewozu przesyłki. Z chwilą przekazania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści oraz ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

11.4. W przypadku przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klient ten zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeśli przy odbiorze przesyłki od przewoźnika Klient stwierdzi, że podczas przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11.5. W przypadku Usługobiorcy nie będącego Konsumentem Usługodawca może ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej przesyłając Usługobiorcy stosowne oświadczenie.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

12.3. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili składania Zamówienia przez Klienta. 

12.4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 Dni Roboczych od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

12.5. Usługodawca  poinformuje Usługobiorcę na minimum 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu, przesyłając na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomość zawierającą odnośnik do nowego Regulaminu.

12.6. W przypadku gdy Usługobiorca nie akceptuje treści nowego Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

12.7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

12.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.03.2019.