Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.naprzelaj.com.pl , który w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności nazywany jest Sklepem Internetowym.

Spis treści.

1. Ogólne informacje dotyczące Polityki Prywatności

2. Administrator  danych osobowych

3. Cel i zakres  przetwarzania danych osobowych

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

5. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

6. Okres przez który Administrator przechowuje dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta 

7. Dobrowolność podania danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta 

8. Prawa Usługobiorcy lub Klienta

9. Profilowanie w Sklepie Internetowym 

10. Polityka Cookies

11. Postanowienia końcowe

12. Zmiana Polityki Prywatności

1. Ogólne informacje dotyczące Polityki Prywatności

1.1.  Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny. Oznacza to, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów lub Usługobiorców Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klientów lub Usługobiorców Sklepu Internetowego, a w szczególności podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, jak również informacje dotyczące stosowanie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych w Sklepie Internetowym.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów lub Usługobiorców Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej ,,RODO” lub ,,Rozporządzenie RODO”.

1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów Produktów jest dobrowolne. Podobnie dobrowolne jest podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta lub Usługobiorcę, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

- Zawieranie Umów z Administratorem – niepodanie danych osobowych w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego, w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej Polityce Prywatności niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów. Podanie danych osobowych w takim wypadku jest wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć umowę z Administratorem, to zobowiązana jest do podania wymaganych do tego celu danych. Każdorazowo zakres wymaganych danych osobowych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w Regulaminie Sklepu Internetowego lub na stronie Sklepu Internetowego.

- Obowiązki ustawowe Administratora dotyczące powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi dopełnienie tychże obowiązków (np. przetwarzanie danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesu osób, których przetwarzane przez niego dane dotyczą i zapewnia że jest odpowiedzialny za: zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla oznaczonych, prawnie dozwolonych celów i niepoddawanie danych dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Ponadto Administrator dba, aby zbierane dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci uniemożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania. Przechowywane dane osobowe są również przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

1.5. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem i aby móc to wykazać. Ponadto Administrator stosuje środki techniczne mające zapobiegać modyfikowaniu lub przechwyceniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Stosowane środki techniczne w razie potrzeby mogą zostać poddane modyfikacjom lub uaktualnieniom.

1.6. Wszelkie słowa lub wyrażenia występujące w tekście niniejszej Polityki Prywatności, a rozpoczynające się z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją podaną w Regulaminie Sklepu Internetowego zamieszczonego na Stronach Sklepu Internetowego. Przykładowo mogą to być słowa lub wyrażenia takie jak: Klient, Usługobiorca, Sprzedawca, Umowa Sprzedaży, Usługa Elektroniczna, Sklep Internetowy.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem  danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego jest  Michał Bruzda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Foradventure wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, mającą adres siedziby 05-822 Milanówek, ul. Wesoła 1 oraz adres do korespondencji 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A. NIP 5291129504, REGON 017519157, adres poczty elektronicznej sklep@naprzelaj.com.pl,  numer telefonu 787 742 262.

3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych 

3.1. Odwiedzanie lub korzystanie ze stron Sklepu Internetowego może być związane z potrzebą udostępnienia danych osobowych. Usługobiorca lub Klient ma całkowite prawo dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe, o jakie zwraca się Administrator. Usługobiorca lub Klient decyduje jakie dane osobowe udostępni oraz z jakich danych osobowych będzie mógł korzystać Administrator. Administrator dokłada należytej staranności, aby podane przez Usługobiorcę lub Klienta dane osobowe przechowywać w ścisłej poufności oraz wykorzystywać je jedynie do celów, o których Usługobiorca lub Klient został poinformowany przy pobieraniu danych lub w niniejszej Polityce Prywatności.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umów  - maksymalny zakres przetwarzanych danych będzie mógł zawierać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy lub adres zamieszkania jeżeli jest inny niż adres dostawy ( miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu i nr lokalu). Dodatkowo dla Klientów lub Usługobiorców niebędących Konsumentami zasięg przetwarzanych danych może być rozszerzony o nazwę firmy, adres siedziby i nr NIP.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego - zakresem przetwarzania danych będzie adres poczty elektronicznej.

3.4. Przetwarzanie danych osobowych w celu działań marketingowych  - zakresem będzie imię, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu kontaktowego.

3.5. Przetwarzanie danych osobowych w celu dopełnienia obowiązków  prawa podatkowego ciążącego na Administratorze – zakresem będzie imię i nazwisko, adres dostawy lub adres zamieszkania , a dla Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo: adres siedziby, nazwa firmy, nr NIP.

 3.6. Przetwarzanie danych osobowych w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora) – zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy lub zamieszkania, a dla Klienta niebędącego Konsumentem dodatkowo adres siedziby, nazwa firmy, nr NIP.

3.7. Przetwarzanie danych w celu bezpośredniego kontaktu z Klientem lub Usługobiorcą (za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznie) . Zakres przetwarzania danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Przetwarzanie danych jest niezbędne do rzetelnej obsługi Klienta zwracającego się z zapytaniem.

3.8. Ponadto od Klientów odwiedzających Sklep Internetowy mogą być pobierane dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, rodzaju przeglądarki, czasu dostępu, typu systemu operacyjnego oraz innych czynności podejmowanych przez Klienta na stronach Sklepu Internetowego celem ułatwienia mu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawie tych usług.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

4.1. Zgodnie z Polityką Prywatności i RODO, aby Administrator mógł przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta musi być każdorazowo do tego uprawniony na jednej z następujących podstaw:

- zgody Usługobiorcy lub Klienta oraz w zakresie wynikającym z tej zgody;

- zawartej pomiędzy Usługobiorcą lub Klientem a Sprzedawcą umowy w zakresie niezbędnym do jej realizacji (np.: umowa kupna Produktu do realizacji zamówienia, umowa prowadzenia Konta w Sklepie do prowadzenia tego Konta, umowa o subskrypcję Newslettera do wysyłania Newslettera);

- obowiązku prawnego, czyli obowiązku wynikającego z wiążących Administratora przepisów prawa w zakresie niezbędnym do przestrzegania przez niego danych przepisów prawa (np.: przechowywanie danych wynikających z wystawionych faktur lub rachunków przez okres wymagany przepisami prawa do celów podatkowych).

- kiedy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, chyba że nadrzędny charakter wobec interesów Administratora i interesów osoby trzeciej będą miały interesy Usługobiorców lub Klientów, lub ich podstawowe prawa i wolności (np.:  przetwarzanie danych dla celów: publikacji nieprofilowanych reklam naszych Produktów i Usług, dochodzenia praw i ochrony przed roszczeniami oraz dla celów dowodowych lub archiwalnych, zapewnienia bezpieczeństwa, jakości sesji oraz udostępniania wszystkich funkcji serwisu, jak również w celach analitycznych polegających na badaniu i analizie ruchu w serwisie.

5. Udostępnianie danych osobowych Usługobiorców lub Klientów innym podmiotom

5.1. Dla prawidłowego realizowania zawieranych Umów Sprzedaży oraz  funkcjonowania Sklepu Internetowego Administrator może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych (np. zewnętrznej księgowości, dostawcy oprogramowania i usług informatycznych, firmy kurierskiej). Administrator przekazuje dane innym podmiotom wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

5.2. Przekazanie danych osobowych Usługobiorców lub Klientów innym podmiotom jest dokonywane w zakresie określonym przez przynajmniej jedną z podstaw wskazanych w rozdziale 4, definiującym  podstawy przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, iż Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom np.: celem realizacji zawartej Umowy Sprzedaży (np. przekazanie danych osobowych firmie kurierskiej celem dostawy zamówionych Produktów); celem dopełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych lub fiskalnych (do zewnętrznej księgowości), aby dokonać przetwarzania  danych osobowych zgodnie z treścią zgody udzielonej przez Usługobiorcę lub Klienta.

5.3. Dane osobowe Klientów lub Usługobiorców Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym podmiotom lub grupom podmiotów:

- firmom kurierskim, spedytorom – gdyż odbiór zamówionych Produktów jest możliwy jedynie poprzez ich dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie kurierskiej, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu dostawę przesyłki na zlecenie Administratora, jedynie w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy zamówionych Produktów do Klienta.

- podmiotom obsługującym płatności elektroniczne – w przypadku Klienta dokonującego w Sklepie Internetowym płatności za pomocą płatności elektronicznej. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu operatorowi obsługującemu płatności elektroniczne na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

- dostawcom usług prawnych, księgowych lub doradczych zapewniających Administratorowi obsługę prawną, księgową i doradczą. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranym usługodawcom, działającym na zlecenie Administratora jedynie w przypadku i w zakresie realizacji danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

- dostawcom usług informatycznych, technicznych oraz organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej przez Administratora, w tym prowadzenie Sklepu Internetowego oraz świadczenie Usług Elektronicznych. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranym usługodawcom, działającym na zlecenie Administratora jedynie w przypadku i w zakresie realizacji danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

- dostawcom usług analitycznych i badania opinii  w Internecie, agencjom reklamowym i podmiotom wykonującym kampanie mailingowe, działającym na zlecenie Administratora. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranym usługodawcom, działającym na zlecenie Administratora jedynie w przypadku i w zakresie realizacji danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

- organom publicznym np. Policji, Izbie Celnej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Ponadto dane osobowe Klienta mogą być ujawnione  naszym uprawnionym pracownikom lub współpracownikom, jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich swoich obowiązków.

6. Okres przez który Administrator przechowuje dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta

6.1. Okres przechowywania poszczególnych danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta powiązany jest z celami oraz podstawami ich przetwarzania. Dane osobowe Administrator przechowuje i przetwarza jedynie tak długo, jak długo jest to niezbędne do celu dla jakiego zostały uzyskane.

6.2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta, to Administrator przetwarza dane osobowe do momentu: wycofania zgody przez Usługobiorcę lub Klienta, lub dezaktualizacji zgody (jeśli zgoda dotyczyła usługi, którą Administrator zaprzestał wykonywać). Np. przez taki czas Administrator przetwarzać będzie dane osobowe podane przy  rejestracji Konta, zamówieniu Newslettera lub przy innych działaniach informacyjnych dotyczących  oferty Sklepu Internetowego.

6.3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji Umowy Sprzedaży,  podane dane osobowe przy zakupie Produktów Administrator będzie przetwarzać dopóki nie zostanie wykonana Umowa Sprzedaży i nie upłynie czas z przysługującymi Klientowi warunkami gwarancji oraz rękojmią.

6.4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest obowiązek prawny, wymagane dane osobowe Administrator  będzie przetwarzać do momentu zakończenia okresu wymaganego przepisami prawa. Np. w związku z zakupem przez Klienta Produktów, Administrator będzie przetwarzać  dane osobowe niezbędne do wypełnienia  obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz  z terminów przedawnienia roszczeń przez okres 6 lat. Okres ten może ulec zmianie jeżeli zmianie ulegną odpowiednie przepisy prawa.

6.5. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu, to dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu Administrator będzie przetwarzać do momentu, aż interes ten nie wygaśnie. Np. w sytuacji ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

6.6. Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7. Dobrowolność podania danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta

7.1. W każdym przypadku podanie przez Usługobiorcę lub Klienta danych osobowych jest dobrowolne. 

7.2. Natomiast niepodanie danych niezbędnych do zawarcia oraz realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych spowoduje, że Administrator nie będzie mógł tej umowy zawrzeć, a co za tym idzie jej zrealizować. Dotyczy to również danych, które Administrator musi zebrać ze względu na ciążący na nim obowiązek prawny (np. dane do złożonej reklamacji lub faktur). W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych Administrator przetwarza jedynie te dane i w takim zakresie, bez których dana umowa nie może zostać wykonana.

7.3. W każdym przypadku zgoda Usługobiorcy lub Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolna. Jeżeli Usługobiorca lub Klient nie wyrazi zgody, o którą zwraca się Administrator, wówczas Administrator nie podejmie działań, których dana zgoda dotyczy.

8. Prawa Usługobiorcy lub Klienta

8.1. Uprawnienia Usługobiorcy lub Klienta dotyczące przetwarzania przez Administratora  danych osobowych.

- Usługobiorca lub Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo  ich poprawiania oraz usunięcia (,,prawo do bycia zapomnianym”);

- Usługobiorca lub Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które spowoduje zaprzestanie przetwarzania  danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;

- Usługobiorca lub Klient ma prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy lub na podstawie zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzanych danych;

- Usługobiorca lub Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- Usługobiorca lub Klient ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą do przetwarzania danych osobowych jest jego zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych, którego dokonywał  na podstawie zgody uzyskanej od Usługobiorcy lub Klienta przed jej cofnięciem.

- Usługobiorca lub Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz przepisach prawa polskiego w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli uważa że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.2. Wycofanie zgody w odniesieniu do Warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności będzie skutkowało skasowaniem  Konta Usługobiorcy oraz usunięciem podanych przez niego danych osobowych.

8.3. Cofnięcie zgody lub wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w razie braku sformułowania przez Usługobiorcę lub Klienta  odmiennych  zastrzeżeń będzie skutkowało w odniesieniu do wszystkich Usług Administratora oraz do podmiotów, którym powierzył on  przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców lub Klientów.

8.4. W celu realizacji uprawnień wymienionych w niniejszym rozdziale Polityki Prywatności można kontaktować się z Administratorem przesyłając stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres sklep@naprzelaj.com.pl  lub listownie na adres do korespondencji Foradventure Michał Bruzda, Sklep NaPrzełaj, 05-840 Brwinów, ul. Poprzeczna 41A.

8.5. Po otrzymaniu od Usługobiorcy lub Klienta oświadczenia o wycofaniu zgody, wniesieniu sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania, Administrator prześle drogą mailową, bez zbędnej zwłoki potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

9. Profilowanie w Sklepie Internetowym 

9.1. Zgodnie z przepisami prawa Administrator ma obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o znaczeniu a także o przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dotyczą.

9.2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danego Klienta na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez : analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym, przeglądanie strony konkretnego Produktu, czy też dodanie konkretnego Produktu do koszyka. Profilowanie jest przetwarzaniem danych osobowych pozwalającym analizować czy prognozować osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania czy lokalizacje Klienta. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora zgody danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych np. celem  przesłania jej kodu rabatowego.

9.3. Usługobiorca lub Klient Sklepu Internetowego, którego dane dotyczą ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

9.4. Administrator w Sklepie Internetowym może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, jednak decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.

9.5. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np.: przesłanie danej osobie kodu rabatowego lub przyznanie rabatu; przesłanie danej osobie propozycji Produktu, który może odpowiadać jej preferencjom lub zainteresowaniom; przypomnienie o niedokończonych zakupach lub zaoferowanie  lepszych warunków sprzedaży w porównaniu do standardowej oferty. Jednak to dany Klient swobodnie decyduje czy pomimo profilowania, będzie chciał skorzystać np. z otrzymanego kuponu rabatowego i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

10. Pliki Cookies

10.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego. Informacje te mogą być zapisywane na twardym dysku komputera, laptopa, na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Sklep Internetowy. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies oraz ich powstanie można znaleźć pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

10.2. Podczas korzystania przez Klienta ze strony Sklepu Internetowego Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:

- Identyfikowania Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

- zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

- dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. układu strony, rozmiaru czcionki itp.) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania przez Usługobiorców ze stron Sklepu Internetowego.

10.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Jednak każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, np. można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenie lub całkowite wyłączenie zapisywania plików Cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego, np. może okazać się niemożliwym przejście procedury Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia ze względu na niezapamiętywanie Produktów  w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia.

10.4. Ustawienia przeglądarki internetowej odnośnie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku wyrażenia braku takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

10.5. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki oraz w poniższych linkach:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

http://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

https://www.opera.com/pl/terms

10.6. Administrator w Sklepie Internetowym może korzystać z  dostarczanych przez firmę Google Inc. USA usług Google Analytics oraz Universal Analytics, które pomagają analizować ruch w Sklepie Internetowym. Dane gromadzone przy wykorzystaniu powyższych usług są przetwarzane w sposób zanonimizowany (uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych przy administrowaniu Sklepem Internetowym. Są to dane o charakterze zbiorczym, takie jak źródła i medium pozyskania odwiedzających strony Sklepu Internetowego oraz sposób ich zachowania na stronach Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek internetowych, z których Usługobiorcy odwiedzają stronę Sklepu Internetowego, adresy IP, domenę, dane geograficzne, demograficzne (płeć i wiek) oraz zainteresowania.

10.7. Usługobiorcy mogą samodzielnie w łatwy sposób zablokować  udostępnianie informacji o ich aktywności na stronach Sklepu Internetowego przez Google Analytics. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. znajdujący się pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

11. Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator wskazuje, by po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego prowadzonego przez Administratora.

12. Zmiana Polityki Prywatności

12.1. W przyszłości zmianie będą mogły ulegać standardy, technologie, wymagania związane z prowadzeniem Sklepu Internetowego oraz przepisy prawa, do których Administrator będzie zmuszony się dostosować. Przez co nie tylko będzie mógł, ale czasami będzie musiał wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. O każdej zmianie w Polityce Prywatności lub jej nowej wersji Administrator będzie informował na stronach Sklepu Internetowego w stosownym komunikacie i będzie ona obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie.

12.2. Istotne zmiany w Polityce Prywatności będę przesyłane drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.